اینترنت و خدمت

اینترنت ۱۰ مگابیت اشتراکی


 
5,000,000 ریال
ماهانه

اینترنت ۲۰ مگابیت اشتراکی


 
10,000,000 ریال
ماهانه

اینترنت ۴۰ مگابیت اشتراکی


 
20,000,000 ریال
ماهانه

اجاره فضای دکل


 
3,000,000 ریال
ماهانه

جهت نصب تجهيزات فرستنده و گيرنده رادیویی