عضویت زاویه

عضویت منعطف


 
34,000,000 ریال
Месечно

دسترسی به جوامع تخصصی زاویه
همه روزه | ساعت ۷ الی ۲۴


عضویت ثابت


 
41,000,000 ریال
Месечно

دسترسی به جوامع تخصصی زاویه
همه روزه | ساعت ۷ الی ۲۴
دسترسی به اتاق جلسات (۱۰ ساعت رایگان در ماه )


عضویت روزانه


 
1,900,000 ریال

عضویت ثابت ویژه


 
47,500,000 ریال
Месечно

دسترسی به جوامع تخصصی زاویه
همه روزه | ساعت ۷ الی ۲۴
دسترسی به اتاق جلسات (۱۰ ساعت رایگان در ماه )


کد پستی


 
10,000,000 ریال
Месечно

شرایط دریافت
حداقل داشتن دو عضویت ثابت
روزنامه رسمي
سفته ۵۰ میلیون تومان