عضویت زاویه

عضویت منعطف


 
20,000,000 ریال
ежемесячно

دسترسی به جوامع تخصصی زاویه
همه روزه | ساعت ۷ الی ۲۴
دسترسی به اتاق جلسات (۵ ساعت رایگان در ماه )


عضویت ثابت


 
24,000,000 ریال
ежемесячно

دسترسی به جوامع تخصصی زاویه
همه روزه | ساعت ۷ الی ۲۴
دسترسی به اتاق جلسات (۱۰ ساعت رایگان در ماه )


عضویت روزانه


 
1,300,000 ریال

عضویت ثابت ویژه


 
28,000,000 ریال
ежемесячно

دسترسی به جوامع تخصصی زاویه
همه روزه | ساعت ۷ الی ۲۴
دسترسی به اتاق جلسات (۱۰ ساعت رایگان در ماه )


کد پستی


 
10,000,000 ریال
ежемесячно

شرایط دریافت
حداقل داشتن دو عضویت ثابت
روزنامه رسمي
سفته ۵۰ میلیون تومان